ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά την πρώτη εϊσοδο στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα χρησιμοποιείστε σαν username το ΑΜ σας και σαν password το ΑΦΜ, το οποίο μπορείτε να άλλαξετε μετά. Για οποιoδήποτε τεχνικό πρόβλημα απευθυνθείτε ηλεκτρονικα στο email: support@didepellas.gr